منتدى الإنترنت

دلار

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1463.83 6.1400 0.4200 1467.03 1456.08 23:56:57
گرم 47.06 0.1974 0.0135 47.17 46.81 23:56:57
کیلوگرم 47063.19 197.4054 13.5033 47166.07 46814.02 23:56:57
تولا 548.94 2.3025 0.1575 550.14 546.03 23:56:57
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 16.92 0.1400 0.8400 17.00 16.74 23:56:47
گرم 0.54 0.0045 0.0270 0.55 0.54 23:56:47
کیلوگرم 543.99 4.5011 27.0066 546.56 538.20 23:56:47
تولا 6.35 0.0525 0.3150 6.38 6.28 23:56:47
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 875.90 3.7500 0.4300 879.60 869.65 23:56:47
گرم 28.16 0.1206 0.0138 28.28 27.96 23:56:47
کیلوگرم 28160.82 120.5652 13.8248 28279.78 27959.88 23:56:47
تولا 328.46 1.4063 0.1613 329.85 326.12 23:56:47
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1675.10 9.0500 0.5400 1697.40 1661.40 23:50:56
گرم 53.86 0.2910 0.0174 54.57 53.42 23:50:56
کیلوگرم 53855.68 290.9640 17.3614 54572.64 53415.21 23:50:56
تولا 628.16 3.3938 0.2025 636.53 623.03 23:50:56

یورو

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1330.33 5.5800 0.4200 1333.24 1323.29 23:56:57
گرم 42.77 0.1794 0.0135 42.86 42.54 23:56:57
کیلوگرم 42771.03 179.4021 13.5033 42864.53 42544.59 23:56:57
تولا 498.87 2.0925 0.1575 499.96 496.23 23:56:57
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 15.38 0.1272 0.8400 15.45 15.21 23:56:47
گرم 0.49 0.0041 0.0270 0.50 0.49 23:56:47
کیلوگرم 494.38 4.0906 27.0066 496.72 489.12 23:56:47
تولا 5.77 0.0477 0.3150 5.79 5.70 23:56:47
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 796.02 3.4080 0.4300 799.38 790.34 23:56:47
گرم 25.59 0.1096 0.0138 25.70 25.41 23:56:47
کیلوگرم 25592.55 109.5697 13.8248 25700.66 25409.94 23:56:47
تولا 298.51 1.2780 0.1613 299.77 296.38 23:56:47
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1522.33 8.2246 0.5400 1542.60 1509.88 23:50:56
گرم 48.94 0.2644 0.0174 49.60 48.54 23:50:56
کیلوگرم 48944.04 264.4281 17.3614 49595.61 48543.74 23:50:56
تولا 570.87 3.0842 0.2025 578.47 566.21 23:50:56

پوند

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1140.03 4.7818 0.4200 1142.52 1134.00 23:56:57
گرم 36.65 0.1537 0.0135 36.73 36.46 23:56:57
کیلوگرم 36652.81 153.7394 13.5033 36732.94 36458.76 23:56:57
تولا 427.51 1.7932 0.1575 428.45 425.25 23:56:57
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 13.18 0.1090 0.8400 13.24 13.04 23:56:47
گرم 0.42 0.0035 0.0270 0.43 0.42 23:56:47
کیلوگرم 423.66 3.5055 27.0066 425.66 419.15 23:56:47
تولا 4.94 0.0409 0.3150 4.96 4.89 23:56:47
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 682.15 2.9205 0.4300 685.03 677.28 23:56:47
گرم 21.93 0.0939 0.0138 22.02 21.78 23:56:47
کیلوگرم 21931.64 93.8962 13.8248 22024.29 21775.15 23:56:47
تولا 255.81 1.0952 0.1613 256.89 253.98 23:56:47
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1304.57 7.0481 0.5400 1321.94 1293.90 23:50:56
گرم 41.94 0.2266 0.0174 42.50 41.60 23:50:56
کیلوگرم 41942.80 226.6028 17.3614 42501.17 41599.77 23:50:56
تولا 489.21 2.6431 0.2025 495.73 485.21 23:50:56

درهم امارات

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5376.50 22.5516 0.4200 5388.25 5348.04 23:56:57
گرم 172.86 0.7251 0.0135 173.24 171.94 23:56:57
کیلوگرم 172858.40 725.0504 13.5033 173236.28 171943.23 23:56:57
تولا 2016.19 8.4569 0.1575 2020.60 2005.52 23:56:57
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 62.15 0.5142 0.8400 62.44 61.48 23:56:47
گرم 2.00 0.0165 0.0270 2.01 1.98 23:56:47
کیلوگرم 1998.02 16.5321 27.0066 2007.47 1976.77 23:56:47
تولا 23.30 0.1928 0.3150 23.41 23.06 23:56:47
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 3217.09 13.7734 0.4300 3230.68 3194.14 23:56:47
گرم 103.43 0.4428 0.0138 103.87 102.69 23:56:47
کیلوگرم 103431.87 442.8240 13.8248 103868.79 102693.83 23:56:47
تولا 1206.41 5.1650 0.1613 1211.51 1197.80 23:56:47
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 6152.47 33.2397 0.5400 6234.38 6102.16 23:50:56
گرم 197.81 1.0687 0.0174 200.44 196.19 23:50:56
کیلوگرم 197806.51 1068.6818 17.3614 200439.84 196188.73 23:50:56
تولا 2307.18 12.4649 0.2025 2337.89 2288.31 23:50:56

دلار کانادا

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1940.01 8.1373 0.4200 1944.25 1929.74 23:56:57
گرم 62.37 0.2616 0.0135 62.51 62.04 23:56:57
کیلوگرم 62372.85 261.6214 13.5033 62509.20 62042.63 23:56:57
تولا 727.51 3.0515 0.1575 729.10 723.65 23:56:57
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 22.42 0.1855 0.8400 22.53 22.19 23:56:47
گرم 0.72 0.0060 0.0270 0.72 0.71 23:56:47
کیلوگرم 720.95 5.9653 27.0066 724.36 713.28 23:56:47
تولا 8.41 0.0696 0.3150 8.45 8.32 23:56:47
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1160.83 4.9699 0.4300 1165.73 1152.55 23:56:47
گرم 37.32 0.1598 0.0138 37.48 37.06 23:56:47
کیلوگرم 37321.53 159.7851 13.8248 37479.19 37055.22 23:56:47
تولا 435.31 1.8637 0.1613 437.15 432.21 23:56:47
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2220.01 11.9940 0.5400 2249.56 2201.85 23:50:56
گرم 71.37 0.3856 0.0174 72.33 70.79 23:50:56
کیلوگرم 71374.93 385.6146 17.3614 72325.12 70791.18 23:50:56
تولا 832.50 4.4977 0.2025 843.59 825.70 23:50:56

یوان چین

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 10281.94 43.1274 0.4200 10304.42 10227.51 23:56:57
گرم 330.57 1.3866 0.0135 331.29 328.82 23:56:57
کیلوگرم 330571.86 1386.5758 13.5033 331294.51 328821.71 23:56:57
تولا 3855.73 16.1728 0.1575 3864.16 3835.32 23:56:57
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 118.85 0.9834 0.8400 119.41 117.58 23:56:47
گرم 3.82 0.0316 0.0270 3.84 3.78 23:56:47
کیلوگرم 3820.99 31.6157 27.0066 3839.05 3780.34 23:56:47
تولا 44.57 0.3688 0.3150 44.78 44.09 23:56:47
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 6152.32 26.3400 0.4300 6178.31 6108.42 23:56:47
گرم 197.80 0.8469 0.0138 198.64 196.39 23:56:47
کیلوگرم 197801.59 846.8500 13.8248 198637.14 196390.17 23:56:47
تولا 2307.12 9.8775 0.1613 2316.87 2290.66 23:56:47
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 11765.90 63.5672 0.5400 11922.54 11669.67 23:50:56
گرم 378.28 2.0437 0.0174 383.32 375.19 23:50:56
کیلوگرم 378282.26 2043.7314 17.3614 383318.20 375188.44 23:50:56
تولا 4412.22 23.8377 0.2025 4470.95 4376.13 23:50:56

ین ژاپن

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 159250.07 667.9706 0.4200 159598.19 158406.94 23:56:57
گرم 5120.01 21.4758 0.0135 5131.20 5092.90 23:56:57
کیلوگرم 5120004.68 21475.7375 13.5033 5131197.25 5092897.69 23:56:57
تولا 59718.82 250.4892 0.1575 59849.37 59402.65 23:56:57
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1840.73 15.2306 0.8400 1849.43 1821.14 23:56:47
گرم 59.18 0.4897 0.0270 59.46 58.55 23:56:47
کیلوگرم 59180.70 489.6748 27.0066 59460.51 58551.11 23:56:47
تولا 690.27 5.7115 0.3150 693.54 682.93 23:56:47
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 95289.16 407.9625 0.4300 95691.68 94609.22 23:56:47
گرم 3063.62 13.1163 0.0138 3076.56 3041.76 23:56:47
کیلوگرم 3063615.38 13116.2892 13.8248 3076556.79 3041754.90 23:56:47
تولا 35733.46 152.9861 0.1613 35884.41 35478.48 23:56:47
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 182234.13 984.5495 0.5400 184660.15 180743.71 23:50:56
گرم 5858.96 31.6540 0.0174 5936.96 5811.05 23:50:56
کیلوگرم 5858958.93 31653.9778 17.3614 5936957.13 5811040.75 23:50:56
تولا 68337.85 369.2063 0.2025 69247.61 67778.94 23:50:56

کرون سوئد

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 14256.39 59.7981 0.4200 14287.55 14180.91 23:56:57
گرم 458.35 1.9226 0.0135 459.36 455.93 23:56:57
کیلوگرم 458353.14 1922.5513 13.5033 459355.12 455926.46 23:56:57
تولا 5346.15 22.4243 0.1575 5357.84 5317.84 23:56:57
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 164.79 1.3635 0.8400 165.56 163.03 23:56:47
گرم 5.30 0.0438 0.0270 5.32 5.24 23:56:47
کیلوگرم 5297.98 43.8367 27.0066 5323.02 5241.61 23:56:47
تولا 61.79 0.5113 0.3150 62.09 61.14 23:56:47
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 8530.48 36.5216 0.4300 8566.51 8469.61 23:56:47
گرم 274.26 1.1742 0.0138 275.42 272.30 23:56:47
کیلوگرم 274261.02 1174.1966 13.8248 275419.56 272304.03 23:56:47
تولا 3198.93 13.6956 0.1613 3212.44 3176.11 23:56:47
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 16313.97 88.1389 0.5400 16531.15 16180.54 23:50:56
گرم 524.51 2.8337 0.0174 531.49 520.22 23:50:56
کیلوگرم 524505.81 2833.7279 17.3614 531488.36 520216.08 23:50:56
تولا 6117.74 33.0521 0.2025 6199.19 6067.71 23:50:56

فرانک سوئیس

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1448.46 6.0755 0.4200 1451.63 1440.79 23:56:57
گرم 46.57 0.1953 0.0135 46.67 46.32 23:56:57
کیلوگرم 46569.03 195.3327 13.5033 46670.83 46322.48 23:56:57
تولا 543.17 2.2783 0.1575 544.36 540.30 23:56:57
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 16.74 0.1385 0.8400 16.82 16.56 23:56:47
گرم 0.54 0.0045 0.0270 0.54 0.53 23:56:47
کیلوگرم 538.28 4.4538 27.0066 540.82 532.55 23:56:47
تولا 6.28 0.0519 0.3150 6.31 6.21 23:56:47
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 866.70 3.7106 0.4300 870.36 860.52 23:56:47
گرم 27.87 0.1193 0.0138 27.98 27.67 23:56:47
کیلوگرم 27865.13 119.2993 13.8248 27982.84 27666.30 23:56:47
تولا 325.01 1.3915 0.1613 326.39 322.69 23:56:47
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1657.51 8.9550 0.5400 1679.58 1643.96 23:50:56
گرم 53.29 0.2879 0.0174 54.00 52.85 23:50:56
کیلوگرم 53290.19 287.9089 17.3614 53999.62 52854.35 23:50:56
تولا 621.57 3.3581 0.2025 629.84 616.48 23:50:56

روپیه هند

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 105629.97 443.0624 0.4200 105860.88 105070.73 23:56:57
گرم 3396.08 14.2448 0.0135 3403.51 3378.10 23:56:57
کیلوگرم 3396079.95 14244.7763 13.5033 3403503.94 3378099.98 23:56:57
تولا 39611.27 166.1485 0.1575 39697.86 39401.55 23:56:57
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1220.95 10.1024 0.8400 1226.72 1207.96 23:56:47
گرم 39.25 0.3248 0.0270 39.44 38.84 23:56:47
کیلوگرم 39254.33 324.7995 27.0066 39439.93 38836.74 23:56:47
تولا 457.86 3.7884 0.3150 460.02 452.98 23:56:47
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 63204.94 270.6000 0.4300 63471.94 62753.94 23:56:47
گرم 2032.09 8.7000 0.0138 2040.67 2017.59 23:56:47
کیلوگرم 2032084.62 8699.9855 13.8248 2040668.61 2017584.64 23:56:47
تولا 23701.87 101.4751 0.1613 23801.99 23532.75 23:56:47
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 120875.22 653.0480 0.5400 122484.38 119886.62 23:50:56
گرم 3886.23 20.9960 0.0174 3937.96 3854.44 23:50:56
کیلوگرم 3886225.54 20995.9651 17.3614 3937961.45 3854441.59 23:50:56
تولا 45328.24 244.8932 0.2025 45931.68 44957.52 23:50:56

دلار‌هنگ‌کنگ

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 11461.50 48.0750 0.4200 11486.55 11400.82 23:56:57
گرم 368.50 1.5456 0.0135 369.30 366.54 23:56:57
کیلوگرم 368495.38 1545.6451 13.5033 369300.93 366544.45 23:56:57
تولا 4298.06 18.0281 0.1575 4307.46 4275.31 23:56:57
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 132.48 1.0962 0.8400 133.11 131.07 23:56:47
گرم 4.26 0.0352 0.0270 4.28 4.21 23:56:47
کیلوگرم 4259.33 35.2427 27.0066 4279.47 4214.02 23:56:47
تولا 49.68 0.4111 0.3150 49.92 49.15 23:56:47
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 6858.12 29.3618 0.4300 6887.09 6809.19 23:56:47
گرم 220.49 0.9440 0.0138 221.43 218.92 23:56:47
کیلوگرم 220493.57 944.0015 13.8248 221424.99 218920.24 23:56:47
تولا 2571.80 11.0107 0.1613 2582.66 2553.45 23:56:47
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 13115.70 70.8597 0.5400 13290.30 13008.43 23:50:56
گرم 421.68 2.2782 0.0174 427.29 418.23 23:50:56
کیلوگرم 421679.17 2278.1902 17.3614 427292.83 418230.42 23:50:56
تولا 4918.39 26.5724 0.2025 4983.87 4878.16 23:50:56

دلار استرالیا

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2142.02 8.9847 0.4200 2146.70 2130.68 23:56:57
گرم 68.87 0.2889 0.0135 69.02 68.50 23:56:57
کیلوگرم 68867.57 288.8634 13.5033 69018.12 68502.96 23:56:57
تولا 803.26 3.3693 0.1575 805.01 799.01 23:56:57
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 24.76 0.2049 0.8400 24.88 24.50 23:56:47
گرم 0.80 0.0066 0.0270 0.80 0.79 23:56:47
کیلوگرم 796.02 6.5865 27.0066 799.78 787.55 23:56:47
تولا 9.28 0.0768 0.3150 9.33 9.19 23:56:47
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1281.70 5.4874 0.4300 1287.12 1272.56 23:56:47
گرم 41.21 0.1764 0.0138 41.38 40.91 23:56:47
کیلوگرم 41207.72 176.4231 13.8248 41381.80 40913.69 23:56:47
تولا 480.64 2.0578 0.1613 482.67 477.21 23:56:47
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2451.17 13.2429 0.5400 2483.81 2431.13 23:50:56
گرم 78.81 0.4258 0.0174 79.86 78.16 23:50:56
کیلوگرم 78807.01 425.7677 17.3614 79856.14 78162.48 23:50:56
تولا 919.19 4.9661 0.2025 931.43 911.67 23:50:56

لیره ترکیه

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 8405.17 35.2553 0.4200 8423.54 8360.67 23:56:57
گرم 270.23 1.1335 0.0135 270.82 268.80 23:56:57
کیلوگرم 270232.14 1133.4823 13.5033 270822.88 268801.45 23:56:57
تولا 3151.94 13.2207 0.1575 3158.83 3135.25 23:56:57
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 97.15 0.8039 0.8400 97.61 96.12 23:56:47
گرم 3.12 0.0258 0.0270 3.14 3.09 23:56:47
کیلوگرم 3123.54 25.8449 27.0066 3138.31 3090.31 23:56:47
تولا 36.43 0.3014 0.3150 36.60 36.04 23:56:47
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5029.33 21.5321 0.4300 5050.58 4993.44 23:56:47
گرم 161.70 0.6923 0.0138 162.38 160.54 23:56:47
کیلوگرم 161696.60 692.2734 13.8248 162379.64 160542.81 23:56:47
تولا 1886.00 8.0746 0.1613 1893.97 1872.54 23:56:47
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 9618.26 51.9642 0.5400 9746.30 9539.59 23:50:56
گرم 309.23 1.6707 0.0174 313.35 306.71 23:50:56
کیلوگرم 309233.90 1670.6864 17.3614 313350.62 306704.80 23:50:56
تولا 3606.85 19.4866 0.2025 3654.87 3577.35 23:50:56

دینار کویت

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 445.00 1.8666 0.4200 445.98 442.65 23:56:57
گرم 14.31 0.0600 0.0135 14.34 14.23 23:56:57
کیلوگرم 14307.21 60.0113 13.5033 14338.49 14231.46 23:56:57
تولا 166.88 0.7000 0.1575 167.24 165.99 23:56:57
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5.14 0.0426 0.8400 5.17 5.09 23:56:47
گرم 0.17 0.0014 0.0270 0.17 0.16 23:56:47
کیلوگرم 165.37 1.3683 27.0066 166.15 163.61 23:56:47
تولا 1.93 0.0160 0.3150 1.94 1.91 23:56:47
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 266.27 1.1400 0.4300 267.40 264.37 23:56:47
گرم 8.56 0.0367 0.0138 8.60 8.50 23:56:47
کیلوگرم 8560.89 36.6518 13.8248 8597.05 8499.80 23:56:47
تولا 99.85 0.4275 0.1613 100.27 99.14 23:56:47
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 509.23 2.7512 0.5400 516.01 505.07 23:50:56
گرم 16.37 0.0885 0.0174 16.59 16.24 23:50:56
کیلوگرم 16372.13 88.4531 17.3614 16590.08 16238.22 23:50:56
تولا 190.96 1.0317 0.2025 193.50 189.40 23:50:56

رینگیت مالزی

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 6082.21 25.5117 0.4200 6095.51 6050.01 23:56:57
گرم 195.55 0.8202 0.0135 195.98 194.51 23:56:57
کیلوگرم 195547.56 820.2196 13.5033 195975.04 194512.27 23:56:57
تولا 2280.83 9.5669 0.1575 2285.82 2268.76 23:56:57
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 70.30 0.5817 0.8400 70.64 69.55 23:56:47
گرم 2.26 0.0187 0.0270 2.27 2.24 23:56:47
کیلوگرم 2260.28 18.7021 27.0066 2270.97 2236.23 23:56:47
تولا 26.36 0.2181 0.3150 26.49 26.08 23:56:47
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 3639.36 15.5813 0.4300 3654.74 3613.40 23:56:47
گرم 117.01 0.5009 0.0138 117.50 116.17 23:56:47
کیلوگرم 117008.20 500.9484 13.8248 117502.47 116173.28 23:56:47
تولا 1364.76 5.8430 0.1613 1370.53 1355.02 23:56:47
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 6960.04 37.6028 0.5400 7052.70 6903.12 23:50:56
گرم 223.77 1.2090 0.0174 226.75 221.94 23:50:56
کیلوگرم 223770.33 1208.9556 17.3614 226749.30 221940.20 23:50:56
تولا 2610.02 14.1010 0.2025 2644.76 2588.67 23:50:56

کرون نروژ

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 13459.33 56.4548 0.4200 13488.75 13388.07 23:56:57
گرم 432.73 1.8151 0.0135 433.67 430.44 23:56:57
کیلوگرم 432727.23 1815.0640 13.5033 433673.19 430436.23 23:56:57
تولا 5047.25 21.1706 0.1575 5058.29 5020.53 23:56:57
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 155.57 1.2872 0.8400 156.31 153.92 23:56:47
گرم 5.00 0.0414 0.0270 5.03 4.95 23:56:47
کیلوگرم 5001.77 41.3858 27.0066 5025.42 4948.56 23:56:47
تولا 58.34 0.4827 0.3150 58.62 57.72 23:56:47
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 8053.55 34.4798 0.4300 8087.57 7996.08 23:56:47
گرم 258.93 1.1085 0.0138 260.02 257.08 23:56:47
کیلوگرم 258927.46 1108.5489 13.8248 260021.22 257079.87 23:56:47
تولا 3020.08 12.9299 0.1613 3032.84 2998.53 23:56:47
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 15401.87 83.2111 0.5400 15606.91 15275.91 23:50:56
گرم 495.18 2.6753 0.0174 501.77 491.13 23:50:56
کیلوگرم 495181.39 2675.2980 17.3614 501773.56 491131.49 23:50:56
تولا 5775.71 31.2042 0.2025 5852.60 5728.47 23:50:56

روپیه پاکستان

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 227962.25 956.1822 0.4200 228460.58 226755.34 23:56:57
گرم 7329.16 30.7420 0.0135 7345.18 7290.35 23:56:57
کیلوگرم 7329150.93 30741.9487 13.5033 7345172.79 7290347.98 23:56:57
تولا 85485.91 358.5686 0.1575 85672.78 85033.31 23:56:57
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2634.95 21.8022 0.8400 2647.41 2606.92 23:56:47
گرم 84.72 0.7010 0.0270 85.12 83.81 23:56:47
کیلوگرم 84715.60 700.9565 27.0066 85116.14 83814.37 23:56:47
تولا 988.11 8.1758 0.3150 992.78 977.60 23:56:47
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 136403.91 583.9875 0.4300 136980.11 135430.59 23:56:47
گرم 4385.49 18.7756 0.0138 4404.01 4354.19 23:56:47
کیلوگرم 4385484.17 18775.6201 13.8248 4404009.45 4354191.47 23:56:47
تولا 51151.50 218.9955 0.1613 51367.58 50786.51 23:56:47
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 260863.32 1409.3565 0.5400 264336.10 258729.82 23:50:56
گرم 8386.95 45.3119 0.0174 8498.60 8318.36 23:50:56
کیلوگرم 8386944.33 45311.8299 17.3614 8498596.69 8318350.73 23:50:56
تولا 97823.82 528.5091 0.2025 99126.11 97023.75 23:50:56

ریال قطر

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5331.27 22.3619 0.4200 5342.92 5303.04 23:56:57
گرم 171.40 0.7190 0.0135 171.78 170.50 23:56:57
کیلوگرم 171404.15 718.9506 13.5033 171778.84 170496.68 23:56:57
تولا 1999.23 8.3857 0.1575 2003.60 1988.64 23:56:57
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 61.62 0.5099 0.8400 61.91 60.97 23:56:47
گرم 1.98 0.0164 0.0270 1.99 1.96 23:56:47
کیلوگرم 1981.21 16.3930 27.0066 1990.58 1960.14 23:56:47
تولا 23.11 0.1912 0.3150 23.22 22.86 23:56:47
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 3190.03 13.6575 0.4300 3203.50 3167.27 23:56:47
گرم 102.56 0.4391 0.0138 103.00 101.83 23:56:47
کیلوگرم 102561.70 439.0985 13.8248 102994.94 101829.87 23:56:47
تولا 1196.26 5.1216 0.1613 1201.31 1187.73 23:56:47
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 6100.71 32.9601 0.5400 6181.93 6050.82 23:50:56
گرم 196.14 1.0597 0.0174 198.75 194.54 23:50:56
کیلوگرم 196142.37 1059.6910 17.3614 198753.54 194538.20 23:50:56
تولا 2287.77 12.3600 0.2025 2318.23 2269.06 23:50:56

روبل روسیه

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 94216.64 395.1894 0.4200 94422.60 93717.82 23:56:57
گرم 3029.14 12.7056 0.0135 3035.76 3013.10 23:56:57
کیلوگرم 3029132.95 12705.6259 13.5033 3035754.77 3013095.72 23:56:57
تولا 35331.26 148.1961 0.1575 35408.50 35144.21 23:56:57
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1089.02 9.0108 0.8400 1094.17 1077.44 23:56:47
گرم 35.01 0.2897 0.0270 35.18 34.64 23:56:47
کیلوگرم 35012.90 289.7048 27.0066 35178.44 34640.42 23:56:47
تولا 408.38 3.3791 0.3150 410.32 404.04 23:56:47
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 56375.64 241.3616 0.4300 56613.78 55973.37 23:56:47
گرم 1812.52 7.7600 0.0138 1820.18 1799.59 23:56:47
کیلوگرم 1812517.54 7759.9506 13.8248 1820174.02 1799584.29 23:56:47
تولا 21140.88 90.5107 0.1613 21230.18 20990.03 23:56:47
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 107814.63 582.4861 0.5400 109249.93 106932.85 23:50:56
گرم 3466.32 18.7274 0.0174 3512.47 3437.97 23:50:56
کیلوگرم 3466318.22 18727.3476 17.3614 3512464.06 3437968.54 23:50:56
تولا 40430.52 218.4324 0.2025 40968.75 40099.85 23:50:56

ریال عربستان

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5489.80 23.0268 0.4200 5501.80 5460.74 23:56:57
گرم 176.50 0.7403 0.0135 176.89 175.57 23:56:57
کیلوگرم 176501.09 740.3296 13.5033 176886.93 175566.63 23:56:57
تولا 2058.68 8.6351 0.1575 2063.18 2047.78 23:56:57
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 63.46 0.5250 0.8400 63.76 62.78 23:56:47
گرم 2.04 0.0169 0.0270 2.05 2.02 23:56:47
کیلوگرم 2040.13 16.8805 27.0066 2049.77 2018.42 23:56:47
تولا 23.80 0.1969 0.3150 23.91 23.54 23:56:47
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 3284.89 14.0636 0.4300 3298.76 3261.45 23:56:47
گرم 105.61 0.4522 0.0138 106.06 104.86 23:56:47
کیلوگرم 105611.52 452.1557 13.8248 106057.64 104857.92 23:56:47
تولا 1231.83 5.2739 0.1613 1237.04 1223.04 23:56:47
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 6282.13 33.9402 0.5400 6365.76 6230.75 23:50:56
گرم 201.98 1.0912 0.0174 204.66 200.32 23:50:56
کیلوگرم 201974.94 1091.2024 17.3614 204663.76 200323.06 23:50:56
تولا 2355.80 12.7276 0.2025 2387.16 2336.53 23:50:56

دلار سنگاپور

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1995.35 8.3694 0.4200 1999.71 1984.78 23:56:57
گرم 64.15 0.2691 0.0135 64.29 63.81 23:56:57
کیلوگرم 64151.84 269.0834 13.5033 64292.08 63812.20 23:56:57
تولا 748.26 3.1385 0.1575 749.89 744.29 23:56:57
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 23.06 0.1908 0.8400 23.17 22.82 23:56:47
گرم 0.74 0.0061 0.0270 0.75 0.73 23:56:47
کیلوگرم 741.51 6.1355 27.0066 745.02 733.62 23:56:47
تولا 8.65 0.0716 0.3150 8.69 8.56 23:56:47
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1193.94 5.1116 0.4300 1198.98 1185.42 23:56:47
گرم 38.39 0.1643 0.0138 38.55 38.11 23:56:47
کیلوگرم 38386.01 164.3424 13.8248 38548.16 38112.11 23:56:47
تولا 447.73 1.9169 0.1613 449.62 444.53 23:56:47
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2283.33 12.3361 0.5400 2313.73 2264.65 23:50:56
گرم 73.41 0.3966 0.0174 74.39 72.81 23:50:56
کیلوگرم 73410.67 396.6131 17.3614 74387.96 72810.27 23:50:56
تولا 856.25 4.6260 0.2025 867.65 849.25 23:50:56

کرون دانمارک

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 9941.16 41.6980 0.4200 9962.89 9888.53 23:56:57
گرم 319.62 1.3406 0.0135 320.31 317.92 23:56:57
کیلوگرم 319615.55 1340.6198 13.5033 320314.25 317923.40 23:56:57
تولا 3727.94 15.6367 0.1575 3736.09 3708.20 23:56:57
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 114.91 0.9508 0.8400 115.45 113.68 23:56:47
گرم 3.69 0.0306 0.0270 3.71 3.66 23:56:47
کیلوگرم 3694.35 30.5679 27.0066 3711.81 3655.04 23:56:47
تولا 43.09 0.3565 0.3150 43.29 42.63 23:56:47
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5948.41 25.4670 0.4300 5973.54 5905.97 23:56:47
گرم 191.25 0.8188 0.0138 192.05 189.88 23:56:47
کیلوگرم 191245.75 818.7825 13.8248 192053.61 189881.11 23:56:47
تولا 2230.66 9.5501 0.1613 2240.08 2214.74 23:56:47
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 11375.94 61.4604 0.5400 11527.38 11282.90 23:50:56
گرم 365.74 1.9760 0.0174 370.61 362.75 23:50:56
کیلوگرم 365744.66 1975.9950 17.3614 370613.69 362753.38 23:50:56
تولا 4265.98 23.0477 0.2025 4322.77 4231.09 23:50:56
نسبت قیمت طلا؟ نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 86.55 1.68 0.87 0.05 25.58 15.64 12.13 0.47